Menu Close

Specialistų paslaugos

LOGOPEDĖ BIRUTĖ TADARAUSKIENĖ

Įgyvendina specialiojo ugdymo programą, teikia specialiąją pedagoginę pagalbą vaikams, turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų. Logopedo darbo  tikslas – laiku nustatyti kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus ir bendradarbiaujant su pedagogais ir ugdytinių tėvais juos šalinti. 

VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTĖ JOLITA BERNATONIENĖ

Organizuoja vaikams sveikatingumo renginius grupėse: pramogas, viktorinas, valandėles; aptaria vaiko sveikatos stiprinimo ir saugos poreikius; pasakoja apie sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo būdus, konsultuoja vaikus, tėvus ir pedagogus; kaupia ir analizuoja duomenis apie ugdytinių sveikatos būklę  skaityti daugiau…

MENINIO UGDYMO MOKYTOJAS STANISLOVAS STRAŠEVIČIUS (muzika, šokis, teatras) 

Organizuoja muzikinio ugdymo užsiėmimus įvairių poreikių ir gebėjimų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams pagal patvirtintą tvarkaraštį. Bendrauja ir bendradarbiauja su lopšelio-darželio mokytojais bei kitais specialistais, tėvais (globėjais, rūpintojais), organizuoja įvairius renginius įstaigoje ir už jos ribų. Meninio ugdymo mokytojas planuoja, organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą; veda šventes, vakarones, pramogas vaikams pagal įstaigos veiklos programą; kartu su kitais mokytojais ruošia kolektyvo švenčių, pramogų scenarijus (programas) ir dalyvauja jų įgyvendinime; moko ugdytinius išreikšti save meninėmis priemonėmis, lavina muzikine klausą, judesių koordinaciją, ritmo pajautimą; mokslo metams parengia meninio ugdymo programą darbui su ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus ugdytiniais; dalyvauja kartu su ugdytiniais įvairiuose  meniniuose renginiuose; bendradarbiauja su kitais įstaigoje dirbančiais specialistais ir suburia juos įvairių meninių projektų įgyvendinimui.

 

Skip to content