Menu Close

Teisės aktai

Lietuvos Respublikos Konstitucija

Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymas

Lietuvos Respublikos darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Darbo kodeksas

Lietuvos Higienos norma HN 131:2015 „Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“.

Lietuvos higienos norma HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“

Lietuvos higienos norma HN 15:2005 „Maisto higiena“

Priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašas

Priešmokyklinio ugdymo priemonės samprata

Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa

Ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašas

Ikimokyklinio ugdymo turinio programų rengimo metodinės rekomendacijos

Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašas

Lietuvos Respublikos Socialinės paramos mokiniams įstatymas

Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašas

Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašas

Ikimokyklinio ugdymo  mokyklos vidaus  audito  metodika

Su kitais įstaigos  veiklą  reglamentuojančiais  dokumentais galite  susipažinti: www.smm.lt

Skip to content