Menu Close

Nuostatai

1. Kaišiadorių r. Pravieniškių lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ nuostatai (toliau – nuostatai) nustato Kaišiadorių r. Pravieniškių lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ (toliau – lopšelis-darželis) teisinę formą, priklausomybę, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, buveinę, lopšelio-darželio grupę, tipą, pagrindinę paskirtį, mokymo kalbą, mokymosi formas, mokymosi proceso organizavimo būdus, vykdomas švietimo programas, veiklos teisinį pagrindą, sritį, rūšis, tikslą, uždavinius, funkcijas, lopšelio-darželio teises ir pareigas, veiklos organizavimą ir valdymą, savivaldą, darbuotojų priėmimą į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarką ir atestaciją, turto valdymą ir lėšas, jų naudojimo tvarką ir finansinės veiklos kontrolę, lopšelio-darželio veiklos priežiūrą, viešos informacijos skelbimo vietą, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarką.

2. Lopšelio-darželio oficialusis pavadinimas – Kaišiadorių r. Pravieniškių lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“, trumpasis pavadinimas – Pravieniškių lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“. Lopšelis-darželis įregistruotas Juridinių asmenų registre, kodas 190503397.

3. Lopšelis-darželis įsteigtas 1960 m.

4. Lopšelio-darželio teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga.

5. Lopšelio-darželio savininkė – Kaišiadorių rajono savivaldybė, adresas – Katedros g. 4, 56121 Kaišiadorys.

6. Lopšelio-darželio teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba, kuri:

6.1. tvirtina lopšelio-darželio nuostatus;

6.2. priima sprendimą dėl lopšelio-darželio pertvarkymo, reorganizavimo ar likvidavimo;

6.3. priima sprendimą dėl lopšelio-darželio filialo steigimo ir jo veiklos nutraukimo;

6.4. skiria ir atleidžia likvidatorių arba sudaro likvidacinę komisiją ir nutraukia jos

įgaliojimus;

6.5. priima sprendimą dėl lopšelio-darželio buveinės pakeitimo;

6.6. sprendžia kitus Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatyme ir kituose įstatymuose bei šiuose nuostatuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

7. Lopšelio-darželio buveinė – Pravieniškių g. 11, 56371 Pravieniškės, Kaišiadorių r. sav.

8. Lopšelio-darželio grupė – ikimokyklinio ugdymo mokykla.

9. Lopšelio-darželio tipas – ikimokyklinio ugdymo mokykla.

10. Lopšelio-darželio pagrindinė paskirtis – ikimokyklinio ugdymo grupės įstaiga lopšelis-darželis.

11. Mokymo kalba – lietuvių.

12. Lopšelio-darželio mokymosi forma – grupinio mokymosi.

13. Lopšelio-darželio mokymo proceso organizavimo būdas – kasdieninis.

14. Lopšelio-darželio vykdomos švietimo programos – ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programos.

15. Lopšelis-darželis yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su savivaldybės herbu ir lopšelio-darželio pavadinimu, sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose, atributiką, savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymais, Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos sprendimais, Kaišiadorių rajono savivaldybės mero potvarkiais, Kaišiadorių rajono savivaldybės vykdomosios institucijos įsakymais, Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo įsakymais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.

Skip to content