Menu Close

Paslaugos

Sveikatos priežiūros specialistė Jolita Bernatonienė,  vykdanti sveikatos priežiūrą lopšelyje-darželyje.

Logopedė Birutė Tadarauskienė, įgyvendina specialiojo ugdymo programą, teikia specialiąją pedagoginę pagalbą vaikams, turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų. Logopedo darbo  tikslas – laiku nustatyti kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus ir bendradarbiaujant su pedagogais ir ugdytinių tėvais juos šalinti. 

Meninio ugdymo mokytojas Stanislovas Straševičiaus (muzika, šokis, teatras),  organizuoja muzikinio ugdymo užsiėmimus įvairių poreikių ir gebėjimų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams pagal patvirtintą tvarkaraštį. Bendrauja ir bendradarbiauja su lopšelio-darželio mokytojais bei kitais specialistais, tėvais (globėjais, rūpintojais), organizuoja įvairius renginius įstaigoje ir už jos ribų. Meninio ugdymo mokytojas planuoja, organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą; veda šventes, vakarones, pramogas vaikams pagal įstaigos veiklos programą; kartu su kitais mokytojais ruošia kolektyvo švenčių, pramogų scenarijus (programas) ir dalyvauja jų įgyvendinime; moko ugdytinius išreikšti save meninėmis priemonėmis, lavina muzikine klausą, judesių koordinaciją, ritmo pajautimą; mokslo metams parengia meninio ugdymo programą darbui su ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus ugdytiniais; dalyvauja kartu su ugdytiniais įvairiuose  meniniuose renginiuose; bendradarbiauja su kitais įstaigoje dirbančiais specialistais ir suburia juos įvairių meninių projektų įgyvendinimui.

Fizinio ugdymo mokytoja, Rita Mažeikienė, organizuoja sporto užsiėmimus, įvairių poreikių ir gebėjimų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams pagal sudarytą  tvarkaraštį.

Skip to content